عده‌ای سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند!

آمریکا


رهبر انقلاب: یک عدّه سعی نکنند چهرهی آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتیها و وحشتآفرینیها و خشونتها را از چهرهی آمریکا بزدایند در مقابل ملّت ما، بهعنوان یک دولت علاقهمند، انسانْدوست معرّفی کنند؛ اگر سعی هم بکنند، سعیشان بیفایده است.

   + حسین رضایی - ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/۱٩